Attendance

Attendance matters for your child’s life chances.

The National expectation is that children should attend school for at least 97% of the time: they could have 8 days of absence across the year and still manage this. School attendance is currently below this. If you look at your child’s last Assertive Mentoring report you will see what their attendance is so far this year. The chart on the other side of this shows the impact of absence on your child’s learning and is coloured in the same way as the Assertive Mentoring report.

When your child misses school, they miss new learning. When they return to school, they will have to try to catch up on the learning they have lost, whilst also learning the new things for that day or week. If they do not catch up with everyone else in class, they can feel upset, less confidant, less competent, less happy in school.

Not only is school a place for new learning, it is a place to learn to share, take turns, get on with others, make close friends. Missing school can mean your child feels left out and unhappy: it can lead to poor behaviour and school avoidance as they do not feel part of the community. Even the youngest children need good attendance to make sure they do not miss out on developing friendships and social skills.

The more time your child misses from school, the less likely they are to achieve GCSEs or A Levels and so the poorer their chances of being in education, employment or training when they finally leave school. Three quarters of children who have over 97% attendance achieve 5 or more GCSEs at grades A* to C. Lower attendance results in lower and fewer qualifications.

If you are struggling to get your child to come to school, please come and talk to us to see what we can do to help as poor attendance now will only get worse as your child gets older.

We, like you, want them to achieve their best.

Úspech vášho dieťaťa od dochádzky závisí.

Očakávanie štátu je, aby dieťa chodilo do školy pravidelne tak, aby malo minimálne 97% dochádzku: to znamená, že počas roka môže chýbať len 6 dní aby nekleslo pod 97%. Ak sa pozriete na posledné vysvedčenie (report) svojho dieťaťa, uvidíte, aká je zatiaľ ich dochádzka (od začiatku školského roka). Tabuľka na druhej strane ukazuje, aký dopad má chýbanie v škole na učenie dieťaťa. Tabuľka je farebne odlíšená rovnako ako vysvedčenie.

Keď vaše dieťa vynechá školu, vynechá aj učenie. Keď sa vráti do školy, musí sa pokúsiť zmeškané dobehnúť a zároveň sa stíhať učiť nové veci pre daný deň alebo týždeň. Ak dieťa nestíha s ostatnými v triede, môže sa v škole cítiť nepokojné, menej si veriť, cítiť sa neschopné, či menej šťastné.

Škola nie je len miesto, kde sa učia nové veci, je to miesto, ktoré zdieľajú s ostatnými, kde sa učia striedať sa (pri rozprávaní, pri hre…), kde sa učia vychádzať s druhými, vytvárajú si priateľstvá. Vynechávanie školy môže znamenať, že sa vaše dieťa cíti odcudzené a nešťastné: to môže viesť k zhoršenému správaniu, snahe vyhnúť sa škole, keďže sa necítia ako súčasť triedneho tímu. Dokonca aj tie najmenšie deti potrebujú mať dobrú dochádzku, aby nezmeškali rozvíjanie priateľstiev a sociálnych zručností.

Čím viac času vaše dieťa vynechá v škole o to menšia je šanca, že uspeje v skúškach GCSE* alebo A Levels*(pozri vysvetlenie nižšie). Čím nižšia je šanca, že sa dieťa bude ďalej vyzdelávať o to nižšia je šanca, že sa zamestná, alebo vyučí keď odíde zo školy. Tri štvrtiny (3/4) detí, ktoré majú dochádzku nad 97% urobia skúšku GCSE z viac než 5 predmetov na dobré známky (A*- C). Nižšia dochádzka má za následok nižiu kvalifikáciu a taktiež menej kvalifikácii.

Ak máte problém dostať dieťa do školy, prosím prídte sa s nami poradiť o tom ako môžme vášmu dieťaťu pomôc. Zlá dochádzka sa len zhorší, keď bude vaše dieťa staršie.

My, rovnako ako vy, chceme pre vaše dieťa to najlepšie.

*GCSE je skúška na konci “secondary school“, keď má dieťa približne 16 rokov *A Levels, skúška, ktorá sa uskutočňuje vo veku približne 18 rokov (niečo ako zložitejšia maturita). Tieto skúšky ovplyvňujú ďalšie smerovanie žiakov, kedže na základe výsledkov z týchto skúšok univerzity prijmajú  svojich žiakov.


Our Attendance Policy

We want every child at Beckfoot Heaton to have a successful life. We work together for a better future for our children.Attendance at school is very important. Research shows that young children who miss significant amounts of their primary education are much more likely to play truant later on and fail to get 5 or more GCSEs. It is easier to start a child’s educational life with good attendance, than to try to improve it later.


Attendance Checklist for Staff

This checklist exemplifies a set of approaches that will lead to good attendance if they are followed.Attendance Policy 


Attendance Checklist for Staff 

PDF file format
This document may not be suitable for users of assertive technology.

Request a different format

Please contact us if you require further information about our policies.